W nauczaniu kładziemy nacisk na pracę w małych zespołach klasowych, dzięki czemu możemy osiągnąć:

  • bezpośredni kontakt ucznia i nauczyciela;

  • możliwość bieżącej reakcji na postępy w nauce;

  • traktowanie każdego ucznia indywidualnie;

Priorytetem w kształceniu młodego człowieka jest dla nas:

  • solidne przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, konkursów i olimpiad, rozwijanie i doskonalenie znajomości języków obcych;

  • kształtowanie u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, szacunek dla innych ludzi, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, podejmowania inicjatyw;

  • wspieranie rozwoju społecznego poprzez rozwijanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu;

  • edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.