Zapisy do Niepublicznego Gimnazjum Akademickiego trwają cały rok szkolny. Przyjmujemy zapisy do klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum. Zapisu można dokonać w sekretariacie Szkoły lub w terminie ustalonym pod nr telefonu 606 808 049

W NASZEJ SZKOLE NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA

O przyjęcie do Społecznego Gimnazjum Akademickiego w Świebodzicach ubiegać się mogą uczniowie, którzy spełnią następujące wymagania:

  • Złożą podanie o przyjęcie do Gimnazjum,

  • Uzyskają min. 75 % punktów na egzaminie wstępnym,

  • Uzyskają w klasie VI z zachowania ocenę co najmniej dobrą i średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,0.

Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły oraz podpisuje z jego rodzicami umowę o kształcenie dziecka. Rodzice dziecka wnoszą bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 100 zł.

Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły bez podania przyczyny swojej decyzji.

Odpłatność za szkołę wynosi 250 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do Szkoły mogą złożyć do Dyrektora pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie podania.